Untitled Document
 

 

1.Проучва българското историческо минало, народния бит и култура, природни  забележителности.

2. Проучва родовите корени, живота и делото на видни личности.

3.Изгражда любов към културно-историческото наследство и екологична култура.

4. Създава интерес към обществени и правни проблеми на страната, запознава с гражданските права и отговорности, с междуетническите отношения.

5. Събира и разпространява информация по актуални въпроси от българската история, обществено-икономическото и културно развитие, по въпроса на интеграцията с други  страни и съхраняването на националната и културна идентичност.

6. Организира национални конкурси, състезания, изследователски групи и експедиции, публични дискусии и срещи, експозиции и други форми на общуване.

7. Участва в съвместни проекти с други сродни организации на училищно, общинско или национално равнище.